QUẢ CẦU INOX‎ > ‎

QUẢ CẦU INOX 304

QUẢ CẦU INOX 304. Sản xuất quả cầu inox theo dây chuyền. 
Quả cầu inox có đường kính lớn
Qua cau inox 304 D 200 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 lý, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 250 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 300 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 350 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 400 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 450 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 500 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 600 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 700 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 800 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 900 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1000 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1200 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
www.quacauinox.com

===
Qua cầu inox kích thước ngoại khổ
Qua cau inox 304 D 1500 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly. Quả cầu inox 304 kích thước ngoại khổ được TinTa sản xuất theo đặt hàng. Kích thước từ 1 mét ( 1000 mm ) đến 1500, 2000, 2500, 5000, 10000. 
Kích thước lớn bình quân 5 mét đường kính là sản xuất được. 
Quả cầu kích thước 12 mét đường kính là sản phẩm quả cầu inox 304 của TinTa sản xuất theo đặt hàng của Sân Bay Đà Nẵng....
www.quacauinox.com

Quả cầu inox 304 có đường kính trung bình
Qua cau inox 304 D 60 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 8 dem, 9 dem, 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 
Qua cau inox 304 D 65 rỗng và dày 3 dem - quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly
Qua cau inox 304 D 70 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 80 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 90 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 100 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 110 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 114 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 120 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 130 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 141 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 150 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
==
Quả cầu inox 304 có đường nhỏ
QUA CAU INOX 304. Qua Cau Inox 304, Qua cau inox 304 là sản phẩm quả cầu inox 304 được sản xuất từ phôi cầu là nguyên liệu inox 304 có tính chống ô xi hóa cao. QUả cầu inox 304 được sử dụng nhiều trong công nghiệp như phao cầu inox, phao cầu dùng trong các van đóng mở của thủy điện. 
Qua cau inox 304 dùng trang trí là loại qua cầu mỏng, đường kính thường là 
Qua cau inox 304 D 10 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 15 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 20 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 25 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 30 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 30 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 35 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 35 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 40 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 40 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 45 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 45 dày 4 dem. qua cau inox D 45 dày 5 dem. 
Qua cau inox 304 D 50 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox dày 5 dem. qua cau inox D 45 dày 6 dem, 1 ly
Qua cau inox 304 D 55 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox dày 7 dem. qua cau inox D 45 dày 8 dem, 1.2 ly
===
www.quacausat.com


Comments