QUẢ CẦU INOX 90 LY RỖNG RUỘT

QUẢ CẦU INOX 90 LY RỖNG RUỘT,  QUẢ CẦU INOX 90 LY RỖNG RUỘT QUẢ CẦU INOX RỔNG
Quả cầu inox D 90 và D 100 hay D 110, D 120 thường được làm mỏng từ 3 dem. Nhưng sử dụng trong công nghiệp thì cần quả cầu D 90 và D 100 hay D 110, D 120 dày hơn. Quả cầu Inox D 90 và D 100 hay D 110, D 120 dùng trong gia công lan can công nghiệp như các lan can bờ kè, các  đầu trụ cần  độ dày từ 2 ly, dày 3 ly 4 ly 5 ly và 6 ly hoặc dày hơn 

QUẢ CẦU INOX 304. Sản xuất quả cầu inox theo dây chuyền. 
Quả cầu inox có đường kính lớn
Qua cau inox 304, D 90 và D 100 hay D 110, D 120, D 200 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 lý, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  250 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 300 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 350 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
www.quacauinox.com
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 400 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 450 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 500 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 600 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304,  D 90 và D 100 hay D 110, D 120,  D 700 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 800 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 900 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1000 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1200 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly

Quả cầu inox D 90 D 100, D110, D120 Inox 304  XEM THÊM
Comments